Energjia dhe burimet e tjera natyrore

Industria e energjisë cdo ditë përballet me sfida, në anën tjetër kërkesat për shfrytëzimin e energjisë po rriten për cdo ditë.

Nevoja shoqërore për energji dhe ndikimi i saj negativ në ambient kanë ndikuar në themelimin e shumë organizatave për mbrojtjen e ambientit.

Rregullimi ligjor kombëtar dhe ndërkombëtar i kësaj fushe do të ishte zgjidhja më e mirë për vendosjen e ekuvalencës ndërmjet shfrytëzimit të energjisë dhe mbrojtjës së ambientit.

Me casje proaktive dhe shumë dimensionale, ne bashkëpunojmë me shumë biznese vendore dhe ndërkombëtare, institutcione vendore dhe ndërkombëtare, institutcione qeveritare dhe jo-qeveritare dhe me kompanite e energjise për të ofruar analiza kompetente dhe profesionale ligjore. Qëllimi ynë është t’i konvertojmë këto sfida në mundësi për investime të vlefshme dhe fitimprurëse.

Për klientët tanë ne ofrojmë ekspertiza kopmetente lidhur me legjislacionin primar dhe sekondar të energjisë, ndimojmë në negociatat e mundshme me institutcione publike dhe private për investime në industrinë e energjisë, këshillojmë për kujdesin e shtuar ndaj procedurave burokratike gjithashtu ndimojmë në përgaditjen e dokumentacioneve relevante ligjore.