Pronësia industriale

Ne ofrojmë shërbime ligjore të pronësisë intelektuale për klientët vendas dhe ndërkombëtarë. Ne përfaqësojmë klientët tanë në të gjitha fazat e mbrojtjes së pronësisë intelektuale. Ne mbrojmë pronësinë intelektuale duke aplikuar për regjistrimin e markave tregtare, patentave, dizajnëve dhe të drejtave të autorit. Ne ndërmarrim hapa të domosdoshëm administrativ dhe civil per mbrojtjen e pronësisë industriale. Gjithashtu, jam i licencuar dhe regjistruar në Regjistrin e Ministrisë se Tregtisë dhe Industrisë ne cilësinë e Përfaqësuesit të Autorizuar – Agjent në fushën e pronësisë industriale.