Procedurat gjyqësore

Ne ofrojmë këshilla profesionale, shërbime juridike dhe përfaqësime ne organet gjyqësore për pretendimet ndaj klientëve tanë. Gjatë bashkëpunimit, gjithashtu ofrojmë korrektësi, integritet dhe besueshmëri.

Ekspertiza dhe eksperienca jonë ofron zgjidhje te shpejt dhe profesionale. Përmes këshillave profesionale dhe kompetente ofrojmë zgjidhje deri ne detaje për përfaqësim te drejt dhe korrekt te klientëve tanë.

Ne përfaqësojmë klientët tanë ne procedurat gjyqësore ne marrëdhënie te detyrimeve, ne kontestet e punës, marrëdhëniet familjare, prindërore dhe pasurore, marrëdhëniet jo kontestimore, shpronësimet e tokave dhe paluajtshmerive tjera, procedurat administrative ne organet gjyqësore, çështjet doganore dhe tatimore dhe marrëdhëniet mes personave fizik dhe juridik ne çështjet ekonomike.