Minierat dhe produktet minerale

Ne ofrojmë këshilla dhe analiza ligjore për veprimtaritë e minierave dhe produkteve te shumta minerale ne vendin tonë. Te gjitha analizat dhe përfaqësimet ligjore janë ne pajtim me standardet ndërkombëtare.

Këshillat ligjore për vlerësimin, zhvillimin dhe zgjidhjet ne industrinë e minierave dhe produkteve minerale bëhen për interes te klientit dhe investimeve profitabile ne vendin tonë. Ne identifikojmë nevojat e klientëve dhe ofrojmë zgjidhje ligjore përmes analizave kompetente dhe profesionale.

Shërbimet tona ligjore ju ofrohen kompanive minerale, investitorëve nga fusha e minierave dhe produkteve minerale, institucioneve financiare vendore dhe ndërkombëtare. Gjithashtu, bashkëpunojmë me shumë avokat dhe partner te tjerë ne rajon dhe me gjere.